Oddział działający w ramach Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oferuje kilkutygodniowe turnusy pobytu dziennego dla pacjentów z otępieniem w celu treningu funkcji poznawczych. W tym czasie pacjenci korzystają z terapii zajęciowej, poznawczo-behawioralnej, wspierającej, zorientowanej głównie na trening funkcji poznawczych.

Rodzaje i formy proponowanych zajęć :

  • gimnastyka poranna
  • trening procesów poznawczych
  • zajęcia wyzwalające ekspresję, pomagające w samookreślaniu, sygnalizowaniu potrzeb
  • arteterapia
  • praca z masą plastyczną
  • biblioterapia
  • zajęcia kulturalno-oświatowe połączone z elementami muzyko- i choreoterapii
  • zajęcia relaksacyjne i wyciszające

Celem zajęć jest maksymalne, możliwe opóźnienie ograniczeń funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym powstających wskutek postępowania choroby, likwidacja izolacji społecznej chorych z otępieniem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Równolegle prowadzony jest proces diagnostyczno-terapeutyczny, indywidualny trening funkcji poznawczych prowadzony przez psychologa, psychoedukacja dla opiekunów i rodzin pacjentów. Chorzy mający problemy wynikające z zaburzeń ruchowych, biorą udział w grupowych oraz indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest także przyjmowanie pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, w tym głównie z depresją. W oddziale pacjenci pozostają pod opieką: lekarzy specjalistów psychiatrii, psychologów klinicznych, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, rehabilitantów i specjalisty neurologa.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Zgłoś pacjenta do Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Dla kogo?

Zgodnie z kontraktem z NFZ Poradnia Psychogeriatryczna przeznaczona jest dla pacjentów po 60 roku życia, posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne. Osoby poniżej 60 roku życia muszą posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurlogoa. Istnieje możliwość odbycia konsultacji i badania psychologicznego dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie ważnego skierowania lekarskiego.

Turnusy

Leczenie odbywa się w formie kilkutygodniowych turnusów hospitalizacji dziennej (pacjent przebywa na oddziale przez kilka godzin w ciągu dnia a resztę czasu spędza w swoim środowisku).

Specjaliści

W skład zespołu specjalistów wchodzą: lekarze psychiatrzy, psycholodzy i terapeuci zajęciowi.

Pytania i odpowiedzi

Zapisanie na Oddział Dzienny Psychogeriatryczny odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ bądź pracującego dla podmiotu, który udziela świadczeń w ramach NFZ).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia hospicjum stacjonarnego są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W celu uzyskania informacji na temat bieżących terminów dla przypadków pilnych i stabilnych należy skontaktować się z koordynatorem oddziału 724 072 000 lub udać się na stronę internetową https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Skontaktuj się z nami

ZGŁASZANIE PACJENTÓW

poniedziałek - piątek
8.00 - 14.30
tel. 52 348 56 42
tel. 52 329 00 95 w. 4
mail: cop@pallmed.pl

ADRES

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
ul. Toruńska 29
85-023 Bydgoszcz