Hospicjum Domowe dla Dzieci opiekuje się w sposób ciągły dziećmi z zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, chorobami nowotworowymi, a także z postępującymi chorobami metabolicznymi, neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi.

Opieka sprawowana jest  przez wielospecjalistyczne zespoły medyczne Domu Sue Ryder, składające się z lekarzy i pielęgniarek – specjalistów pediatrii oraz medycyny paliatywnej, psychologów, fizjoterapeutów oraz pracownika socjalnego, którzy regularnie odwiedzają pacjentów w ich domach lub udzielają porad telefonicznie.

Dbamy, aby pomoc udzielana dzieciom w trudnym okresie życia łączyła się ze wsparciem emocjonalnym i społecznym dla ich rodzin.

Opieka domowa zapewniona jest przez wizyty członków zespołu, może także odbywać się przez kontakt telefoniczny czy elektroniczny (teleporady).

Wizyty domowe i porady specjalistów Domu Sue Ryder – pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeuty i psychologa – są bezpłatne.

Pacjent objęty specjalistyczną opieką paliatywną Domu Sue Ryder może również korzystać z opieki podstawowej, pediatrycznej u swojego lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej oraz opieki specjalistycznej lub szpitalnej.

Hospicjum Domowe dla Dzieci obejmuje opieką pacjentów do 18 roku życia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, między innymi z powiatów: bydgoskiego, świeckiego, grudziądzkiego, brodnickiego, wąbrzeskiego, toruńskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego oraz nakielskiego.

Zgłoś pacjenta do Hospicjum Domowego dla  Dzieci

Zasięg działalności - województwo kujawsko-pomorskie

Dzięki kompleksowemu i wielospecjalistycznemu modelowi Hospicjum, działającego już od dwóch dekad, dzieci mają ułatwiony dostęp do doświadczonych specjalistów Domu Sue Ryder – lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, a także psychologów i pracownika socjalnego.

  • kujawsko-pomorskie
Hospicjum domowe dla dzieci

Anna Groń
tel.: 607 518 125
email: a.gron@pallmed.pl

Co nas wyróżnia?

Dom Sue Ryder organizuje nie tylko pomoc medyczną dla dzieci, ale także pomaga im finansowo i rzeczowo we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Sue Ryder i innymi organizacjami przy zakupach odpowiedniego sprzętu, poprawie warunków bytowych lub potrzebach transportowych. Ponadto dbamy o integrację dzieci i ich rodziców, współorganizując z innym organizacjami społecznymi okolicznościowe wydarzenia i zabawy.

Dla potrzeb dzieci funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przy ulicy Startowej 3 w Bydgoszczy. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30, tel. 525 065 689.

Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego dla Dzieci

Warunkiem podstawowym objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia),

– wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia do Hospicjum Domowego dla Dzieci są przyjmowane telefonicznie przez Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (52) 329 00 95 wew. 4

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo na adres: cop@pallmed.pl lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie zostanie zrealizowane na podstawie skierowania dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ albo pracującego dla podmiotu posiadającego umowę z NFZ). Aby skorzystać z opieki ZOD, po uzyskaniu skierowania, należy skontaktować się z infolinią pod numerem tel. 52 329 00 95, podając dane personalne i teleadresowe pacjenta/ świadczeniobiorcy oraz potwierdzić ubezpieczenie w ramach NFZ.

Świadczenie zostanie zrealizowane na podstawie skierowania dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ albo pracującego dla podmiotu posiadającego umowę z NFZ).

Świadczenia hospicjum domowego są udzielane pacjentom chorującym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Leczenie nowotworowe nie jest czynnikiem wykluczającym objęcie opieką hospicjum domowego.

Porady lekarskie są udzielane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu natomiast pielęgniarskie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, terminy wizyt zostaną ustalone niezwłocznie po objęciu opieką po kontakcie telefonicznym lekarza lub pielęgniarki.

W przypadku poważnego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie. W pozostałych przypadkach należy kontaktować się telefonicznie z lekarzem pełniącym dyżur bądź z pielęgniarką, ewentualnie zasięgnąć porady personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do której należy pacjent.

Lekarz hospicjum domowego zajmuje się postępowaniem terapeutycznym związanym z nieuleczalną chorobą będącą wskazaniem do objęcia opieką. Zakres samej terapii jest ustalany przez lekarza w trakcie opieki nad pacjentem. Wizyty lekarza są realizowane wg ustalonego planu wizyt w zależności od potrzeb. W pozostałym zakresie należy korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, bądź w przypadkach zagrażających poważnie życiu i zdrowiu, wezwać pogotowie.

Poradnia Medycyny Paliatywnej udziela również świadczeń w ramach wizyt domowych, jednak występuje ograniczenie co do godzin przyjmowania poradni oraz liczby wizyt w tygodniu (do dwóch), są one rezerwowane wyłącznie dla przypadków, gdy pacjent chwilowo nie jest w stanie przyjechać do poradni. W przypadku pacjentów trwale pozbawionych mobilności zaleca się uzyskanie skierowania do objęcia opieką hospicjum domowego.

Terminy oraz liczba wizyt jest ustalana przez lekarza w zależności od potrzeb, występują jedynie minimalne uwarunkowania dotyczące liczby wizyt lekarskich (2 w miesiącu) oraz pielęgniarskich (2 w tygodniu).

Opieka paliatywna i hospicyjna nie obejmuje świadczeń typowo pielęgnacyjnych, które są realizowane w ramach zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Natomiast pielęgniarka może poinstruować opiekuna bądź rodzinę pacjenta co do opieki nad pacjentem.

Nie. Pacjentowi zgodnie z obowiązującym prawodawstwem przysługuje prawo wyboru świadczeniodawcy, czyli podmiotu prowadzącego opiekę, natomiast przydzielanie konkretnego personelu medycznego do danego pacjenta zależy od bardzo wielu czynników, z naciskiem na miejsce zamieszkania pacjenta i dostępność konkretnego personelu w tym obszarze, zatem nie jest kwestią wolnego wyboru pacjenta.

Takie przypadki powinny być zgłaszane niezwłocznie pielęgniarce lub Centrum Obsługi Pacjenta pod numerem infolinii 52 329 00 95

Planowe przyjęcia co do zasady powinny być realizowane poprzez skierowania wystawiane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, natomiast lekarz hospicjum domowego wystawia takie skierowanie, jeśli podczas wizyty uzna, że są wskazania medyczne do wizyty w szpitalu.

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Pobierz skierowanie