Zespół Opieki Domowej złożony jest z doświadczonych w opiece paliatywnej specjalistów Domu Sue Ryder – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, którzy niemal codziennie odwiedzają pacjentów w ich domach na terenie powiatu bydgoskiego, żnińskiego i mogileńskiego, a w razie potrzeby i możliwości również na terenie sąsiednich gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Działamy również w województwie pomorskim w powiatach kwidzyńskim oraz gdańskim.

Opieka domowa paliatywna może być potrzebna z powodu nagłego nasilenia się objawów związanych z chorobą nowotworową, stwardnieniem rozsianym, niewydolnością oddechową lub odleżynami oraz innym chorobami lub też zachorowaniem opiekuna. Nasi specjaliści są zapewniają opiekę medyczną i wsparcie emocjonalne, którego potrzebuje pacjent i jego opiekun.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opieki domowej paliatywnej, skontaktuj się z Centrum Obsługi Pacjenta bezpośrednio pod numerem telefonu: (52) 329 00 95 wew.4 lub wyślij zapytanie drogą mailową na adres: cop@pallmed.pl

Wyjazdowe zespoły opieki paliatywnej domowej zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących przewlekłej i nieuleczalnej chorobie, takich jak: ból, duszności, wymioty, lęk, czy osłabienie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego pacjentom i ich rodzinom.

Opieka domowa zapewniona jest przez wizyty członków zespołu, ale także może odbywać się przez kontakt telefoniczny czy elektroniczny (teleporady).

Wizyty domowe i porady pielęgniarek i lekarzy, fizjoterapeuty oraz psychologa są bezpłatne.

Pacjent objęty specjalistyczną opieką paliatywną Domu Sue Ryder może również korzystać z opieki podstawowej u swojego lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej oraz opieki specjalistycznej lub szpitalnej.

Aby skorzystać z opieki paliatywnej domowej należy zgłosić się telefonicznie do Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 52 329 00 95 wew. 4.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo na adres: cop@pallmed.pl
lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Zgłoś pacjenta do Zespołu Opieki  Domowej

Otaczamy opieką w województwie kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Znajdziesz nas w Bydgoszczy, Żninie, Mogilnie, Kwidzynie i Gdańsku.

  • kujawsko-pomorskie
  • pomorskie
Hospicjum domowe dla dorosłych

Anna Groń
tel.: 607 518 125
email: a.gron@pallmed.pl

Hospicjum domowe dla dorosłych

Anna Groń
tel.: 607 518 125
email: a.gron@pallmed.pl

Co wyróżnia naszą jednostkę?

Dzięki zintegrowanemu modelowi opieki paliatywnej łączymy opiekę domową z opieką specjalistyczną w poradni medycyny paliatywnej oraz 37-łóżkowym, stacjonarnym Oddziałem Opieki Paliatywnej w Domu Sue Ryder. Dzięki temu pacjenci, w zależności od potrzeb, mogą być regularnie odwiedzani we własnym domu lub konsultowani w poradni. Jeśli jest to konieczne są hospitalizowani w oddziale w ramach jednego zespołu opieki paliatywnej.

Warunki przyjęcia do opieki domowej

Podstawowym warunkiem objęcia pacjenta specjalistyczną opieką domową jest:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jednostka zatrudniająca lekarza kierującego powinna mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia).

– wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia do Zespołu Opieki Domowej przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku przez Centrum Obsługi Pacjenta w godz. 8.00 -15.00 telefonicznie pod numerem (52)  329 00 95 wew. 4 lub 605 630 008.

Zgłoszenia przyjmowane są również mailowo: cop@pallmed.pl i przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie zostanie zrealizowane na podstawie skierowania dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ albo pracującego dla podmiotu posiadającego umowę z NFZ). Aby skorzystać z opieki ZOD, po uzyskaniu skierowania, należy skontaktować się z infolinią pod numerem tel. 52 329 00 95, podając dane personalne i teleadresowe pacjenta/ świadczeniobiorcy oraz potwierdzić ubezpieczenie w ramach NFZ.

Świadczenie zostanie zrealizowane na podstawie skierowania dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ albo pracującego dla podmiotu posiadającego umowę z NFZ).

Świadczenia hospicjum domowego są udzielane pacjentom chorującym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Leczenie nowotworowe nie jest czynnikiem wykluczającym objęcie opieką hospicjum domowego.

Porady lekarskie są udzielane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu natomiast pielęgniarskie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, terminy wizyt zostaną ustalone niezwłocznie po objęciu opieką po kontakcie telefonicznym lekarza lub pielęgniarki.

W przypadku poważnego zagrożenia życia należy wezwać pogotowie. W pozostałych przypadkach należy kontaktować się telefonicznie z lekarzem pełniącym dyżur bądź z pielęgniarką, ewentualnie zasięgnąć porady personelu medycznego Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do której należy pacjent.

Lekarz hospicjum domowego zajmuje się postępowaniem terapeutycznym związanym z nieuleczalną chorobą będącą wskazaniem do objęcia opieką. Zakres samej terapii jest ustalany przez lekarza w trakcie opieki nad pacjentem. Wizyty lekarza są realizowane wg ustalonego planu wizyt w zależności od potrzeb. W pozostałym zakresie należy korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, bądź w przypadkach zagrażających poważnie życiu i zdrowiu, wezwać pogotowie.

Poradnia Medycyny Paliatywnej udziela również świadczeń w ramach wizyt domowych, jednak występuje ograniczenie co do godzin przyjmowania poradni oraz liczby wizyt w tygodniu (do dwóch), są one rezerwowane wyłącznie dla przypadków, gdy pacjent chwilowo nie jest w stanie przyjechać do poradni. W przypadku pacjentów trwale pozbawionych mobilności zaleca się uzyskanie skierowania do objęcia opieką hospicjum domowego.

Terminy oraz liczba wizyt jest ustalana przez lekarza w zależności od potrzeb, występują jedynie minimalne uwarunkowania dotyczące liczby wizyt lekarskich (2 w miesiącu) oraz pielęgniarskich (2 w tygodniu).

Opieka paliatywna i hospicyjna nie obejmuje świadczeń typowo pielęgnacyjnych, które są realizowane w ramach zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Natomiast pielęgniarka może poinstruować opiekuna bądź rodzinę pacjenta co do opieki nad pacjentem.

Nie. Pacjentowi zgodnie z obowiązującym prawodawstwem przysługuje prawo wyboru świadczeniodawcy, czyli podmiotu prowadzącego opiekę, natomiast przydzielanie konkretnego personelu medycznego do danego pacjenta zależy od bardzo wielu czynników, z naciskiem na miejsce zamieszkania pacjenta i dostępność konkretnego personelu w tym obszarze, zatem nie jest kwestią wolnego wyboru pacjenta.

Takie przypadki powinny być zgłaszane niezwłocznie pielęgniarce lub Centrum Obsługi Pacjenta pod numerem infolinii 52 329 00 95

Planowe przyjęcia co do zasady powinny być realizowane poprzez skierowania wystawiane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, natomiast lekarz hospicjum domowego wystawia takie skierowanie, jeśli podczas wizyty uzna, że są wskazania medyczne do wizyty w szpitalu.

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Pobierz skierowanie