Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy od 2019 roku na czas modernizacji Domu Sue Ryder został zlokalizowany  w Powałkowicach w powiecie radziejowskim.

Oddział posiada 8 łóżek dla ciężko chorych i niepełnosprawnych pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki.

Pacjenci po zakończeniu diagnostyki i leczenia szpitalnego najczęściej z uwagi na stan zdrowia i stopień niesamodzielności  wymagają dalszej fachowej opieki w warunkach stacjonarnych przez siedem dni w tygodniu, w tym całodobowej opieki pielęgniarek, opiekunek, lekarzy oraz fizjoterapeutów, a także terapeutów zajęciowych.

Więcej informacji na temat możliwości leczenia osób bliskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym można uzyskać w Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu  (52) 329 00 95 wew. 4.

Dla Kogo?

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej.

Oceny, o której mowa wyżej dokonuje:

1. przed przyjęciem świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;

2. w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz na koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu.

Nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał powyżej 40 pkt, ma zaawansowaną chorobę nowotworową, chorobę psychiczną lub uzależnienie.

Opis świadczenia

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym obejmują zapewnienie całościowej opieki:

1. Lekarskiej;
2. Pielęgniarskiej;
3. Rehabilitacyjnej – ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
4. Psychologicznej;

oraz:

– terapię zajęciową;
– opiekuńczą;
– duszpasterską;
– leczenie dietetyczne;
– edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych, świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

– badania diagnostyczne;
– leki i wyroby medyczne;
– sprzęt medyczny i pomocniczy.

Zgłoś pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego