Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Żninie jest zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 32/1.Do dyspozycji pacjentów jest 26 łóżek w pokojach jedno- i dwuosobowych. Dla chorych wymagających szczególnej opieki przeznaczona jest sala do intensywnej opieki medycznej z centralną instalacją tlenu, kardiomonitorami i respiratorami.

Po zakończeniu diagnostyki i leczenia szpitalnego najczęściej z uwagi na stan zdrowia i stopień niesamodzielności  pacjenci potrzebują dalszej fachowej opieki w warunkach stacjonarnych. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Żninie oferuje całodobową opiekę pielęgniarek, opiekunek, lekarzy, fizjoterapeutów, a także terapeutów zajęciowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Centrum Obsługi Pacjenta – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem (52) 329 00 95 wew. 4 lub zadać pytania mailowo na adres: cop@pallmed.pl lub przez stronę internetową w zakładce „Zgłoś pacjenta”.

Świadczenia zdrowotne takie jak: koszty podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz leki, wyroby medyczne, opieka medyczna specjalistów są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 t.j. z dnia 2020.08.14 z późn. zm).

Przy zgłoszeniu pacjenta wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i inne dokumenty, których listę zamieszczamy poniżej.

Zgłoś pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

O przyjęciu do ZOL decyduje:

 • stan zdrowia i niesprawność,
 • brak samodzielności w codziennych czynnościach,
 • konieczność stałej kontroli lekarskiej,
 • potrzeba profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej,
 • konieczność zabiegów rehabilitacyjnych.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał powyżej 40 punktów oraz świadczeniobiorcy, którego główną jednostką chorobową jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Opieka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym obejmują zapewnienie całościowej opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. Pacjentom zapewniamy również terapię zajęciową, leczenie dietetyczne i opiekę duszpasterską.

Prowadzimy również edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu chorego i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Naszym pacjentom nieodpłatnie zapewniamy:

 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne,
 • sprzęt medyczny i pomocniczy.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Zatem do otrzymania dostępu do dokumentacji wymagane jest posiadanie upoważnienia lub dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia w ZOL są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W celu uzyskania informacji na temat czasu oczekiwania dla przypadków pilnych i stabilnych należy skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu 52 329 00 95 lub udać się na stronę internetową https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ – zakładka „pliki z danymi”.

Opieka w ZOL obejmuje:

 1. świadczenia udzielane przez lekarza;
 2. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 3. rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 4. świadczenia psychologa;
 5. terapię zajęciową;
 6. leczenie farmakologiczne;
 7. leczenie dietetyczne;
 8. zaopatrzenie w wyroby medyczne, stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie;
 9. edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Wymagana jest karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL – świadczenia gwarantowane, udzielane są w tym zakresie pacjentowi wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się
oceny skalą Barthel. Oceny dokonuje:

 1. przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, na koniec każdego miesiąca lub w przypadku zmiany stanu zdrowia – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego – za pomocą karty oceny.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Oprócz karty oceny, o której mowa powyżej, przy zgłoszeniu pacjenta wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego, skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, skala Glasgow.

Wymagane dokumenty kwalifikujące do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego prosimy kierować osobiście lub pocztą na adres ul. Ogińskiego 2 85-092 Bydgoszcz.