Skontaktuj się z nami:
Centrum Obsługi Pacjenta
tel. 52 329 00 95 wew. 4
E-mail: sekretariat.medyczny@domsueryder.org.pl
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-15.00

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy od 2019 roku na czas modernizacji Domu Sue Ryder został zlokalizowany  w Powałkowicach w powiecie radziejowski. Oddział ten posiada 8 łóżek dla ciężko chorych pacjentów i niepełnosprawnych, którzy wg skali Barthel uzyskali mniej niż 45punktów i są najczęściej w stanie wegetatywnym lub doznali ciężkiego uszkodzenia mózgu m.in. na skutek urazów, czy zatrzymania krążenia. Pacjenci po zakończeniu diagnostyki i leczenia szpitalnego najczęściej z uwagi na stan zdrowia i stopień niesamodzielności  wymagają dalszej fachowej opieki w warunkach stacjonarnych przez siedem dni w tygodniu w tym całodobowej opieki ze strony pielęgniarek, opiekunek, lekarzy oraz fizjoterapeutów a także terapeutów zajęciowych. Aby uzyskać więcej informacji o możliwości leczenia osób bliskich w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym należy zgłosić się telefonicznie……………… do sekretarek medycznych w Centrum Obsługi Pacjenta NZOZ Dom Sue Ryder lub zadań pytania na adres email…………………..

Czytaj dalej…

 

Finansowane ze środków publicznych (NFZ) są świadczenia zdrowotne tj. koszty podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz leki, wyroby medyczne, opieka medyczna specjalistów. Natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpień 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 164. poz 1027 z póź. zm). W myśl przepisów ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 164, poz.1027) z późniejszymi zmianami, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017), osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018), mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych. Aby skorzystać z opieki Zakładu należy zgłosić się telefonicznie do Centrum Obsługi Pacjenta “Zgłoś Pacjenta” ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i innymi dokumentami (wg poniżej załączonej listy wymaganych dokumentów) a następnie wypełnić formularze zgody pacjenta na leczenie. Wszelkich szczegółowych informacji udziela sekretariat medyczny Centrum Obsługi Pacjenta pod tel………… lub adresem mailowym ……………….od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 • informacje szczegółowe podpisane przez pacjenta lub opiekuna
 • załącznik 1 – oświadczenie w sprawie zabrania po zakończeniu pobytu
 • załącznik 2 – wniosek o przyjęcie do ZOL – podpisany przez osobę kierowaną do Zakładu.
 • załącznik 3 – skierowanie do ZOL – wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • załącznik 4 – zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz w zaświadczeniu lekarskim zaznaczy współistnienie choroby psychicznej wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry (wyłącznie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOL o profilu ogólnym.
 • załącznik 5 – karta oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel . Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt
 • załącznik 6 – wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • załącznik 7 – w przypadku pacjentów żywionych dojelitowo: Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • kserokopie posiadanej dokumentacji: medycznej w tym karty leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego
 • ksero legitymacji rencisty/emeryta

 

 • Formularze do pobrania:

Dla Kogo?

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej. (Dz.U. Nr 140 z dnia 30 sierpnia 2009 r. poz. 1027 z póź. zm.).

Oceny, o której mowa wyżej dokonuje:

1. przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,

2. w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego oraz na koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego

Nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał powyżej 40 pkt, ma zaawansowaną chorobę nowotworową, chorobę psychiczną lub uzależnienie. (RMZ w sprawie kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjnego-opiekuńczego z dnia 25 czerwca 2012 r.)

Opis świadczenia

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym obejmują zapewnienie całościowej opieki:

 1. lekarskiej
 2. pielęgniarskiej
 3. rehabilitacyjnej – ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 4. psychologicznej; (zgodnie z RMZ z dnia 22 listopada 2013r)

oraz:

 • terapię zajęciową;
 • opiekuńczą;
 • duszpasterską;
 • leczenie dietetyczne;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych, świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne;
 • leki i wyroby medyczne
 • sprzęt medyczny i pomocniczy (zgodnie z RMZ z dnia 22 listopada 2013 r.)
Zgłoś pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego