Możemy Tobie pomóc bezpłatnie

Leczenie jest bezpłatne realizowane przez naszą poradnię
w ramach kontraktu z NFZ

CAŁODOBOWY

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy opiekuje się pacjentami w stanie wegetatywnym, którzy doznali ciężkiego uszkodzenia mózgu m.in. na skutek urazów, czy zatrzymania krążenia.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz umowy zawartej z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ finansuje świadczenia zdrowotne: koszty badań i leków, wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

NFZ nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie spoczywa na pacjencie.

Miesięczna opłata z tytuły wyżywienia i zakwaterowania to 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż 70 proc. miesięcznego dochodu pacjenta.

Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu osoby chorej, zwłaszcza:

– decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej

– decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.

Skontaktuj się z nami

tel. 52 329 00 95 wew. 4
E-mail: cop@domsueryder.org.pl
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-15.00

Dla Kogo?

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia a nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej. (Dz.U. Nr 140 z dnia 30 sierpnia 2009 r. poz. 1027 z póź. zm.).

Oceny, o której mowa wyżej dokonuje:

1. przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,

2. w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego oraz na koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego

Nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał powyżej 40 pkt, ma zaawansowaną chorobę nowotworową, chorobę psychiczną lub uzależnienie. (RMZ w sprawie kierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjnego-opiekuńczego z dnia 25 czerwca 2012 r.)

Opis świadczenia

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym obejmują zapewnienie całościowej opieki:

 1. lekarskiej
 2. pielęgniarskiej
 3. rehabilitacyjnej – ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 4. psychologicznej; (zgodnie z RMZ z dnia 22 listopada 2013r)

oraz:

 • terapię zajęciową;
 • opiekuńczą;
 • duszpasterską;
 • leczenie dietetyczne;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych, świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne;
 • leki i wyroby medyczne
 • sprzęt medyczny i pomocniczy (zgodnie z RMZ z dnia 22 listopada 2013 r.)
Zgłoś pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego