Informacje o projekcie :

Tytuł:„Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą na 4 kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 32 z Żninie”
Nr projektu:RPKP.06.01.01-04-0099/17
Oś priorytetowa 6 :Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1 :Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 6.1.1 :Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat :Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja

Zarządzająca:

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Beneficjent:Pallmed sp. z o.o., 85-796 Bydgoszcz, ul. Roentgena 3
Realizacja projektu:od 01.03.2018 r. do 31.12.2021 r.
Podpisanie umowy:

 

Wartość projektu:

14 lipca 2020 r.

 

10 079 065,59 PLN

Finansowanie projektu:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8 100 786,76 PLN,

Środki własne: 1 978 278,83 PLN

 

Celem  projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, w tym opieki długoterminowej w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez budowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żninie.

Zakres przedmiotowy projektu:

  1. roboty budowlane
  2. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Beneficjent, realizując projekt pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą na 4 kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 32 z Żninie” przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu żnińskiego oraz zapewnienia dostępu niepełnosprawnym mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego do specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie.

 

Facebook
Facebook