Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA*
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY – WYRAŻENIE ZGODY
Przekazanie nam Pana/Pani danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia ewentualnej umowy.
Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, jednakże w momencie przekazania ich nam wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak zgody na przekazanie nam w/w danych osobowych skutkuje, iż nie będziemy mogli np. przetwarzać Pana/Pani danych osobowych, które dobrowolnie zostały nam przekazane np. w CV – wizerunek (zdjęcie). Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, co będzie wpływać na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym ułatwienie komunikacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, umieszczonego w CV i zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w CV. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pallmed sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: my).
Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
• prze e-mail: sekretariat.administracja@domsueryder.org.pl
• telefonicznie: +48 (52) 329 00 95
Inspektor ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – osobę, z którą Pan/Pani może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
• listownie na adres siedziby: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
• przez e-mail: odo@domsueryder.org.pl
• telefonicznie: +48 (52) 329 00 95
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
• ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje;
• ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje;
• wybrać odpowiednią osobę do pracy w Pallmed sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221
1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, jeżeli przekazał/a nam Pan/Pani dane inne
niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).
• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 1 miesiąc.
Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
6. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
7. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane formularzu kontaktowym) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).
*Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).